ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 02/06/14 - 13/06/14

Νέα δράση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος», που στοχεύει στη βελτίωση δεξιοτήτων σύμφωνα με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης (VOUCHER) έχουν οι εργαζόμενοι- απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι:

 • έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α' του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, ή
 • έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, ή
 • πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ του εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416 /9"5_ 2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει.

Σκοπός της Δράσης
Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη της ομαλής λειτουργικότητας, της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου και η συγκράτηση της επαπειλούμενης ανεργίας των εργαζομένων στον κλάδο. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στους απασχολούμενους στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος.

Περιεχόμενο του προγράμματος
Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος».
Η δράση θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε επαγγελματικές δεξιότητες βάσει του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος του φορτοεκφορτωτή.
 • Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 30 ωρών των ωφελουμένων εντός των δομών κατάρτισης, με τη μορφή casestudies.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας των ωφελουμένων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 750€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).


Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου,υποχρεωτικά αποκλειστικά στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των φορτοεκφορτωτών στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο αιτών.
 • Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από την 02/06/2014 και λήγει την 13/06/2014 και ώρα 24.00.


Περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων – Τεχνικές εκπαίδευσης
Το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του εκπαιδευτικού προγράμματος φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες: 

 

Α1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • A1.1 Βασικές αρχές ενσάκισης, ζύγισης, ταξινόμησης και διαλογής εμπορευμάτων 
  • Τεχνικές, μέσα και διαδικασία τοποθέτησης χύδην φορτίου σε σάκους. 
  • Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων. 
  •  Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής της ζύγισης. 
  • Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης, επιλογής και τοποθέτησης εμπορευμάτων και συμβατικών φορτίων.
 • A1.2 Μέθοδοι και τεχνικές αποθήκευσης και φορτοεκφορτώσεων 
  • Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων/ Τεχνικές και μέσα καθαρισμού χώρων φορτοεκφόρτωσης. 
  • Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και αποστοιβασίας εμπορευμάτωνσε αποθήκες και μεταφορικά μέσα. 
  • α) Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων και τροχοφόρων οχημάτων εντός του πλοίου. 
  • β) Είδη, διαδικασίες και τρόποι τακτοποίησης οχημάτων (μικρών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων που διακινούνται ως φορτία),Έχμαση οχημάτων. 
  • Διαδικασίες ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης σε σιδηρόδρομους.
  • Διαδικασίες και μέσα μεταφοράς ατόμων που χρήζουν βοήθεια. Τρόποι καιδιαδικασίες μεταφοράς αποσκευών τους.
 • A1.3 Βασικές αρχές επικοινωνίας
  • Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας (Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών με ασφάλεια).

 

Α2. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ / ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.

 • A2.1 Χειρισμός ειδικών και επικίνδυνων φορτίων
  • Βασική διεθνής ορολογία για την αναγνώριση, σήμανση και χειρισμό ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων.  
  • Μέσα και διαδικασίες επιλογής, ταξινόμησης, συσκευασίας και τοποθέτησης ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων και καθαρισμού του χώρου εργασίας. 
  • Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών, ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων.
 • A2.2 Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • Κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά την μεταφορά ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας
  • Κανόνες υγείας, ασφάλειας και προστασίας κατά τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών (χύδην, συμβατικών, οχληρών, ευπαθών, και λοιπών ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και πρόληψη ατυχημάτων).
  • Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την κυκλοφορία και το χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων μεταφοράς στο χώρο φορτοεκφόρτωσης.
  • Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα συστήματα ασφάλειας και χειρισμού μηχανημάτων.
  • Κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά τη μεταφορά εφοδίων με λάντζα και πρόληψη ατυχημάτων.

 

Α3. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ.

 • A3.1 Χειρισμός μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων
  • Τεχνικές χειρισμού γερανού, μέσα και χειρισμός σύνδεσης/αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς. 
  • Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
  • Χειρισμός γερανού πλοίου και διαδικασία τοποθέτησης εμπορευμάτων στο αμπάρι του πλοίου. 
  • Είδη ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, νταλικών και μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου
 • A3.2 Κανόνες και τεχνικές διαχείρισης φορτίων ξηράς και φορτηγών πλοίων
  • Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς υγρών φορτίων σε Δεξαμενόπλοια.
  • Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας στη μεταφορά εμπορευμάτων και τροχοφόρων συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών/οχηματ αγωγών πλοίων.
  • Τεχνικές και διαδικασίες καβόδεσης (ανάλογα με το φορτίο, τα χαρακτηριστικά του πλοίου και τις καιρικές συνθήκες. Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων). Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την καβόδεση πλοίων (χειρισμοί τοποθέτησης της σκάλας του πλοίου). 
  • Οδηγία IMO (διασύνδεση σκαφών λιμένων).
 • A3.3 Διατάξεις μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων
  • Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κυκλοφορία εντός λιμένος & για την κίνηση ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ και νταλικών σε λιμένες 
  • Διατάξεις ασφάλειας επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων & Κανόνες ασφάλειας σιδηροδρόμων. 
  • Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας στη μεταφορά εμπορευμάτων και τροχοφόρων και μεταφοράς τροφοεφοδίων .

Επιπλέον, κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να περιλαμβάνει κατά το 10% της συνολικής του διάρκειας (12 ώρες), θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες
δεξιότητες» και περιλαμβάνουν: Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, Βασικές Αρχές εργατικού Δικαίου και βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης και να κάνετε αίτηση εδώ.

Για περισσότερες πληροοφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ.: 211 012 12 29 & 211 012 12 30

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης