ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων 22/07/2014 - 28/07/2014 και ώρα 24.00

Θεματική ενότητα: Θέματα Μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών,

- ΠΕ Οικονομικού(οικονομολόγοι),

- ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού,

- ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και

- ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.

 

Η δράση περιλαμβάνει:

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
- Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
- Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν
α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας,
β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.


Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Κάθε καταρτιζόμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρίας και το επίδομα πρακτικής άσκησης:

α) Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.560€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

β) Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 6.240€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 7.800 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Περιφέρειες:  Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

 

FAQ

Ποιες ειδικότητες προβλέπονται για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού - Οικονομικού και Πληροφορικής;

Για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού -Οικονομικού ή Πληροφορικής προβλέπονται οι ειδικότητες με βάση το ΑΣΕΠ, συγκεκριμένα:

ΠΕ Οικονομικού:
•    Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή
•    Βιομηχανικής Διοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή
•    Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή
•    Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή
•    Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
•    Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή
•    Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  ή
•    Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
•    Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
•    Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή  
•    Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή
•    Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
•    Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
•    Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
•    Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
•    Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
•    Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή
•    Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  ή
•    Ναυτιλιακών Σπουδών ή
•    Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
•    Οικονομικής Επιστήμης ή
•    Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή
•    Οικονομικών Επιστημών  ή
•    Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή
•    Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή
•    Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
•    Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή
•    Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
•    Στατιστικής ή
•    Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
•    Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
•    Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
•    Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
•    Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή
•    Το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή
•    Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ:
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
•    Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή
•    Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή
•    Πληροφορικής και Τηλεματικής ή
•    Επιστήμης Υπολογιστών ή
•    Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
•    Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
•    Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή
•    Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή
•    Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή
•    Ψηφιακών Συστημάτων ή
•    Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή
•    Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
•    Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
•    Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
•    Μηχανικού Υπολογιστών ή
•    Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
•    Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή
•    Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή
•    Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
•    Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή
•    Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή
•    Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή
•    Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
•    Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή
•    Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή
•    Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
•    Διαχείρισης Πληροφοριών ή
•    Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
•    Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή
•    Βιομηχανικής Πληροφορικής ή
•    Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
•    Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
•    Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
•    Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
•    Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
•    Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ΤΕΙ ή
•    Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
•    το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροοφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ.: 211 012 12 29 & 211 012 12 30

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image courtesy of photostock / FreeDigitalPhotos.net