ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους (κατηγορίας Γ).

Διάρκεια: 10 ώρες (2Χ5 ώρες)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 60€

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια του  άρθρου 13 του ν. 1568/85 και του άρθρου 6 του π.δ 17/96 υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) εφ’ όσον απασχολεί πάνω από 50 εργαζομένους. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας.
Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας).
Στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) εφόσον επιμορφωθούν  με σεμινάριο διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα.

 

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ...

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 211 012 12 29 -30.