ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΔΕΙΑ SECURITY

Σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (σεμινάρια security) για πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (άδεια security) στο ΚΕΜΕΑ. 

Η ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ,  αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) Κέντρο Δία Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.1), δραστηριοποιείτε στο χώρο της εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (εκπαίδευση SECURITY).

Με αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από το ΚΕΜΕΑ εκπαιδευτικό προσωπικό προσφέρει επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρία, οδηγώντας τους καταρτιζόμενους με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Για όλες τις ειδικότητες προσωπικού ασφαλείας προβλέπεται η βασική εκπαίδευση 105 ωρών.

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Ιδιωτική Ασφάλεια (Εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις & Ελληνική πραγματικότητα)
• Ποινικός κώδικας
• Ποινική δικονομία
• Ειδικοί ποινικοί νόμοι
• Εισαγωγή στην ασφάλεια
• Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
• Ανταπόκριση σε περιστατικά
• Ασφάλεια εγκαταστάσεων
• Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α
• Προστασία προσώπων
• Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
• Παροχή πρώτων βοηθειών


 
ΝΕΑ