ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΓΛ/2014


Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΛ/2014 Πρόσκληση του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 9/18-6-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση εξήντα (60) θέσεων του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ.Κ. στο Υπουργείο Οικονομικών, με προσωπικό που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και που δεν έχουν διοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4261/2014.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2014


Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/13-5-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών, υποβλήθηκαν, ηλεκτρονικά, συνολικά 14.661 αιτήσεις από υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Κ/2013

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης ενενήντα (90) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Νομικής και εκατόν ογδόντα εννιά (189) θέσεων του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Οικονομικών, από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Κ/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α').

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2014

Ανακοινώνεται ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/13-5-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι τη 18η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Page 1 of 2